اصطلاحات مفيد بازرگاني و حمل و نقل بين المللي


اسناد حمل: بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسيد دريافت كالا و سند مالكيت آن است و همچنين سندي است كه زمان ادعاي خسارت از شركت بيمه ميتواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.
بارنامه: دراصطلاح بين المللي كشتيراني بارنامه را (بيل آوليدينگ) و در جاده و هواپيما CMRو در راه آهن CIM ميخوانند و بارنامه مدركي است براي حمل يك واحد و يا يك پارتي كالا.
پروفرما: سياهه خريدي است كه فروشنده از مبداء به عنوان پيشنهاد فروش يا تعيين ارزش و شرايط فروش صادر مي كند كه سياهه بايد به تأييد مركز تهيه و توزيع مربوطه برسد پروفرما را پيش فاكتور نيز ميگويند.
Transshipment عبارت از روش گمركي است كه به موجب ان كالا تحت نظارت گمركي از يك وسيله حمل و نقل ورودي به يك وسيله حمل و نقل خروجي (صدور ) در حوزه يك دفتر گمركي كه آن دفتر در عين حال دفتر گمركي توأم است ، كه هم براي واردات و هم براي صادرات اختصاص دارد.
سيف (CIF): سيف به معناي بهاء تمام شده كالا در مركز كشور مقصد است كه تشكيل ميشود از بهاء كالا در شهر مبداء به اضافه هزينه بسته بندي و كرايه حمل تا بندر كشور مقصد و هزينه بيمه تا مقصد.
سي انداف (C&F): يعني فقط بهاء كالا در مبداء به اضافه هزينه هاي بسته بندي و كرايه تا بندر مقصد.
كابوتاژ: عبارت است از حمل كالا از يك بندر كشور به بندر كشور ديگر و همچنين از يك گمرك به گمرك ديگر كه از راه كشور همجوار صورت گيرد و براي كابوتاژ تشريفات گمركي لازم است و دو نوع اظهارنامه گمركي هنگام خروج كالا از بندر يا مرز و ديگري هنگام ورود به گمرك يا مرز ديگر تنظيم ميشود

انيكوترمز (شرايط بازرگاني المللي) (2000)
 

گروه E (نقطه عظيمت)

EXWORKS

 

(تحويل كالا در محل عزیمت)

گروه F (قسمت اعظم كرايه پرداخت نمي شود)

FCA

Free Carrier

(تحويل كالا در محل مقرر به حمل كننده)

FAS

Free Along Side Ship

(تحويل كالا در كنار كشتي)

FOB

Free On Board

(تحويل كالا روي عرشه كشتي)

گروه C (قسمت اعظم كرايه پرداخت مي شود)

CFR

Cost and Freight

(قيمت كالا و كرايه تا بندر مقصد)

CIF

Cost Insurance And Freight

(قيمت كالا ، كرايه و بيمه تا بندر مقصد)

CPT

Carriage paid To

(پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد)

CIP

Carriage and Insurance Paid To

(پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد)

گروه D (نقطه ورود كالا)

DAFDelivered At Frontier

(تحويل كالا در مرز)

 

DES

Delivered Ex Ship

(تحويل كالا روي عرشه كشتي در بندر مقصد)

DEQ

Delivered Ex Quay

(تحويل كالا روي اسكله در بندر مقصد)

DDU

Delivered Duty Un Paid

(تحويل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوقي و عوارض گمركي)

DDP

Delivered Duty Paid

(تحويل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و با پرداخت حقوقي و عوارض گمركي )

 

 

 

ويژگيهاي بارنامه معتبر:
 
- صدور بارنامه در نسخه كامل FULL SET
- صدور بارنامه بدون قيد و شرط ( تميز ) CLEAN B/L
- ON BOARD ( روي عرشه ) حمل بالفعل كالا
- ذينفع بارنامه و حواله كرد آن
- نحوه پرداخت كرايه حمل
- تاريخ صدور بارنامه

بارنامه فياتا (
FIATA COMBINED TRNSPORT . B/L )
بارنامه فياتا معتبرترين بارنامه رايج در تجارت بين الملل است و سندي است قابل معامله و انتقال براساس مقررات متحدالشكل.

عمليات (
TIR)
به حمل كالا از يك اداره گمرك خروجي به يك اداره گمرك مقصد به موجب روش موسوم به روش تير گويند.

محدوده عمل در
TIR 1
1- بدون بارگيري مجدد در بين راه و حين عبور از يك يا چند مرز بين گمرك خانه مبداء
و مقصد انجام شود.
2- عمليات حمل بين آغاز و پايان تماما" يا قسمتي از آن از طريق جاده باشد.

(
CMR )
حمل بين المللي كالا از طريق جاده و با وسيله نقليه زميني است و بايد محل دريافت و تحويل كالا در2كشور مختلف باشد و حداقل يكي از طرفين عضو كنوانسيون باشد.

گواهي مبدا (
CERTIFICATE OF ORIGIN )
سندي است كه دلالت بر محل ساخت كالا دارد و توسط اتاق بازرگاني كشور سازنده كالا و به تقاضاي صادركننده تنظيم و تصديق ميشود.

كارنه تير(
TIR CARNET )
اين اصطلاح يعني دفترچه ترانزيت كالا از يك گمرك مبداء در يك كشور به گمرك مقصد در كشور ديگر.

( كارنه دوپاساژ
CARNET DE PASSAGES EN DOUANE )
در حقيقت گذرنامه وسيله حمل و نقل جاده اي است كه بعنوان ورود موقت به كشور يا كشورهايي كه مسافرت ميكند- ممكن است براي حمل كالا – اشخاص يا بعنوان اتومبيل سواري براي گردش يا انجام اموري كه در نظر است موقتا" براي ورود به كشوري ازآن استفاده شود.
قاعده صدور بارنامه بين المللي اين است كه مفاد و متن اين گونه اسناد بر اساس يكي از كنوانسيونهاي بين المللي حمل و نقل تنظيم مي شود.

( CIM )
بارنامه اي كه براي حمل و نقل كالا به كشورهاي خاور نزديك و اروپا در چهار چوب تعرفه TEAبوسيله راه آهن صادر ميشود.

بارنامه (
SMGS )
براي حمل و نقل كالا با واگن از / به كشورهاي مستقل مشترك المنافع صادر ميشود.

 

 

+ نوشته شده توسط فرهاد کلاگر در جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 13:3 |


Powered By
BLOGFA.COM